Juridiskās aktualitātes
2015.gads bijis dzelzceļa nozarei nozīmīgs gan Eiropas Savienības, gan Latvijas likumdošanas kontekstā. Šajā gadā Latvijā norisinājies apjomīgs darbs pie grozījumiem Dzelzceļa likumā, kuri saistīti ar Eiropas Savienības Direktīvas par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (2012/34/ES) pārņemšanu un kuru apspriešanā aktīvi piedalījušies “Latvijas dzelzceļa” speciālisti.

Pielāgojot Latvijas tiesību aktus Direktīvas prasībām, 2016.gadā tiek veikti grozījumi esošajos tiesību aktos. Gada sākumā jau pieņemtie grozījumi Dzelzceļa likumā paredz izmaiņas saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un dzelzceļa jaudas pārdošanas pakalpojumu cenas aprēķināšanas metodoloģiju. Jaunajai metodoloģijai jāsāk darboties 2018.gada 1.janvārī.

 

Dzelzceļa likuma grozījumos paredzētais daudzgadu līgums starp infrastruktūras pārvaldītāju un Satiksmes ministriju noteiks infrastruktūras apjoma un kvalitātes rādītājus, kā arī atbilstošus finanšu avotus.

Ņemot vērā šo līgumu un piešķirto valsts budžeta finansējumu, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs izstrādās Saimnieciskās darbības plānu, kurā iekļaus ieguldījumu un finanšu programmu, un nodrošinās līgumiskās vienošanās noteikumu un komercdarbības plāna konsekvenci.

Tāpat arī Direktīva paredz, ka valsts izstrādās indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģiju. To izstrādā Satiksmes ministrija, un to plānots apstiprināt Ministru kabinetā 2016.gada pirmajā pusē. 

Līdzās šim nozīmīgajam darbam “Latvijas dzelzceļa” juristi sadarbībā ar Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienu (CER) un Satiksmes ministriju veikuši nozīmīgu darbu saistībā ar Eiropas Savienības Ceturtās dzelzceļa pakotnes pārvaldības sadaļas projekta izstrādi un tā grozījumiem (tai skaitā vertikāli integrēta uzņēmuma definīciju, infrastruktūras pārvaldītāja dividenžu izmantošanu, infrastruktūras pārvaldītāja un pārvadātāju naudas plūsmu nodalīšanu un interešu konfliktu novēršanu vertikāli integrētā uzņēmumā). 

Būtisks darbs “Latvijas dzelzceļa” koncerna interešu pārstāvniecībā veikts Dzelzceļu sadarbības organizācijā (OSŽD) un Dzelzceļa transporta Padomē, veicinot kravu pārvadājumu nosacījumu un norēķinu sistēmas pilnveidošanu, kas saistīta ar Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) jaunās redakcijas spēkā stāšanos 2015.gada 1.jūlijā. “Latvijas dzelzceļa” speciālisti aktīvi piedalījušies arī Dzelzceļa transporta Padomes Nolīguma “Par SMGS piemērošanas īpatnībām” projekta izstrādē. 

Savukārt iekšējo procesu uzlabošanai veikts apjomīgs darbs pie “Latvijas dzelzceļa” koncerna krāpšanas novēršanas politikas izstrādes, kā arī uzlabota koncerna atkarīgo sabiedrību pārvaldība, aktualizējot to korporatīvo pārvaldību reglamentējošos koncerna normatīvos aktus. Ņemot vērā koncerna nodarbināto personu, partneru un klientu skaitu, 2015.gadā veikta plaša analīze par fizisko personu datu aizsardzību un iespējamajiem “Latvijas dzelzceļa” kā datu pārziņa riskiem.