Koncerna stratēģiskā virzība


“Latvijas dzelzceļa” koncerna stratēģisko virzību nosaka divi pamatdokumenti:


 

“Latvijas dzelzceļa” koncerna stratēģija laika posmam līdz 2030.gadam, kas  apstiprināta 2013.gadā 

Uz stratēģiju

 
 
 

“Latvijas dzelzceļa” vidēja termiņa stratēģija 2016.-2020.gadamSaskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu VAS “Latvijas dzelzceļš” ir izstrādājis vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam, paredzot tajā ar ilgtermiņā stratēģijā ietverto vīziju, misiju un vērtībām saskaņotus mērķus šādās jomās. Stratēģija iesniegta apstiprināšanai Pārresoru koordinācijas centram.


 

Stratēģiskie mērķi

 
 


/ Nodrošināt infrastruktūras caurvedes spēju atbilstoši     pieprasījumam

/ Nodrošināt konkurētspējīgus infrastruktūras pakalpojumus mainīga tirgus apstākļos

/ Uzturēt augstu satksmes drošības līmeni
 


 
 / Pilnveidot Koncerna organizatorisko struktūru

/ Nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu un caurskatāmu procesu pārvaldību

/ Nodrošināt moderno infromācijas un komunikāciju tehnoloģiju intensīvu izmantošanu vadības un ražošanas procesos

/ Kļūt par labākās prakses uzņēmumu transporta nozarē vides pārvaldības sfērā

/ Veidot un uzturēt sociāli atbildīga un ilgtspējīga uzņēmuma reputāciju 
 


 
 


/ Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu

/ Nodrošināt pietiekamu rentabilitāti

/ Nodrošināt optimālu kapitāla struktūru

/ Nodrošināt finanšu resursu piesaisti investīcijām
 


 
 


/ Nodrošināt koncerna Sabiedrības ar profesionāliem un lojāliem darbiniekiem

/ Uzlabot cilvēkresursu efektivitāti

/ Nodrošināt kompetenču, t.sk. tehnisko kompetenču atjaunošanu un attīstību
 Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu un infrastruktūras attīstību, VAS "Latvijas dzelzceļš" izstrādā projektus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei līdz 2020.gadam.
 
Projekti ~ miljoni EUR t. sk. miljoni EUR
2016-2020.gads
Austrumu Rietumu dzelzceļa koridora un Pierīgas pasažieru vilcienu 
maršrutu tīkla elektrifikācija ar 25kV maiņspriegumu
465 345
Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēmas ieviešana un
Kustības vadības centra ēkas būvniecība
29,3 29,3
Rīgas un Daugavpils dzelzceļa mezgla modernizācija 105,4 104,6
Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūras modernizācija (2.posms) 28,2 28,2
Stacijas Rīga - Osta ar savienojošo sliežu ceļu uz Kundziņsalu būvniecība 10,6 10,6
Pavisam ~638,5 ~517,7​
tai skaitā LDz papildu līdzekļi ES līdzfinansējumam   ~153,6​Par vienu no būtiskākajiem ilgtermiņa infrastruktūras attīstības projektiem uzskatāma galveno Austrumu – Rietumu koridora dzelzceļa maršrutu elektrifikācija, pārejot no 3 kV līdzsprieguma uz 25 kV maiņspriegumu arī esošajos elektrificētajos dzelzceļa iecirkņos. Iecerētā projekta sasniedzamie rezultāti: 

  uzlabojot iekšējos un ārējos transporta savienojumus, paaugstināsies dzelzceļa ekspluatācijas efektivitāte un Austrumu-Rietumu dzelzceļa     koridora konkurētspēja; 
  samazināsies braukšanas ilgums elektrificētajos maršrutos; 
  samazināsies vilces ritošā sastāva ekspluatācijas izmaksas; 
  uzlabosies infrastruktūras izmantošanas efektivitāte; 
  samazināsies CO2 emisiju un trokšņa līmenis, tādējādi būtiski mazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Projekts paredz palielināt elektrificēto dzelzceļa līniju garumu līdz 25% (1.etaps) no kopējā dzelzceļa līniju garuma. Dzelzceļa elektrifikācijas pirmo posmu paredzēts īstenot līdz 2022.gadam.