Sabiedriskā un starptautiskā darbība 

Dalība sabiedriskajās organizācijās Latvijā 
 


Dzelzceļš ir tautsaimniecības asinsrite, un līdz ar to ir nesaraujami saistīts ne tikai ar transporta, tranzīta un loģistikas jomu, bet arī citu ekonomikas nozaru darbību. Tādēļ “Latvijas dzelzceļš” aktīvi līdzdarbojas Latvijas lielāko uzņēmējdarbības organizāciju – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras – darbā. 2015.gadā “Latvijas dzelzceļa” vadība ir ievēlēta abu organizāciju Padomēs, tādējādi gūstot iespēju regulāri piedalīties būtiskāko ar uzņēmējdarbības vidi Latvijā saistīto jautājumu apspriešanā, kā arī – iesaistīties starptautiskos sadarbības formātos (piemēram, LDDK veidotajās divpusējās Lietišķās sadarbības padomēs – “Latvijas dzelzceļa” viceprezidents Aivars Strakšas vada Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Kazahstānas Lietišķās sadarbības padomes). Darbojoties abās organizācijās, “Latvijas dzelzceļš” arī izmantojis iespēju paust viedokli par koncernam būtiskiem tiesību aktiem – tostarp valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem un ar tiem saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem, nodokļu politiku, darba vidē balstītu mācību ieviešanu profesionālajā izglītībā u.c.

 
 
 

 
Vienlaikus “Latvijas dzelzceļš” ir Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedrs, kur tiek regulāri skatīti aktuālie nozares jautājumi un ar tiem saistītās likumdošanas iniciatīvas. 
Veicinot esošo un bijušo dzelzceļa nozares darbinieku piederības sajūtu, tīklošanos un sabiedriskās dzīves aktivitātes, “Latvijas dzelzceļš” ir arī Latvijas Dzelzceļnieku biedrības biedrs.
2016.gadā, ņemot vērā jau vairāku gadu garumā notikušās pozitīvās pārmaiņas uzņēmumā un koncernā (atklātības politika, Ētikas kodeksa ieviešana u.c.), kā arī pieaugošo pieprasījumu pēc labas korporatīvās prakses īstenošanas īpaši valsts kapitālsabiedrībās, “Latvijas dzelzceļš” plāno pievienoties Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta korporatīvo biedru lokam
 


Starptautiskās norises

2015.gadā Latvija pirmo reizi kļuva par prezidējošo valsti Eiropas Savienības (ES) Padomē, un tas kļuva par nozīmīgu atskaites punktu arī transporta nozarei un tās vadošajiem spēlētājiem. 2015.gada pirmajā pusgadā Rīgā norisinājās vairāki
 
augsta līmeņa 
transporta nozarei 
veltīti pasākumi
ar Satiksmes ministrijas un “Latvijas dzelzceļa” vadības piedalīšanos. Marta sākumā “Latvijas dzelzceļu”, tostarp Šķirotavas uzkalniņu apmeklēja ES transporta komisāre Violeta Bulca, 29.-30.aprīlī notika ASEM (Āzijas-Eiropas dialoga valstu) transporta ministru konference, bet 22.-23.jūnijā norisinājās TEN-T dienas. 
 
 ES dienaskārtība “Latvijas dzelzceļam” bija būtiska arī tādēļ, ka 2015.gadā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā tika panākta gala vienošanās ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju par t.s. Ceturtās dzelzceļa pakotnes tehnisko pīlāru, kas paredz veicināt dzelzceļa transporta konkurētspēju un novērst atlikušos juridiskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kuri kavē vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi. “Latvijas dzelzceļa” interešu aizstāvībai koncerna speciālisti aktīvi līdzdarbojās Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienas (CER) darba grupās, kā arī aktīvi sadarbojās ar Satiksmes ministriju.

Būtiski risinājumi panākti arī Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) ietvaros, kur, aktīvi līdzdarbojoties “Latvijas dzelzceļa” speciālistiem, 2015.gadā
 

pabeigta Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) un Nolīguma par starptautisko dzelzceļa pasažieru satiksmi (SMPS) revīzija.

Kompleksie SMGS grozījumi un papildinājumi stājās spēkā 2015.gada 1.jūlijā. Šajā pašā datumā tika uzsākta jaunā parauga SMGS pavadzīmes piemērošana, kur ievērotas ES likumdošanas prasības un kura pielāgota tā, lai atbilstu jaunajiem  apstākļiem dzelzceļa nozarē. Tostarp tagad pavadzīmē var ierakstīt visu nepieciešamo informāciju par visiem līguma izpildē iesaistītajiem pārvadātājiem (ne tikai dzelzceļu) un to pārvadāšanas iecirkņiem, tādējādi ļaujot precīzi sadalīt pienākumus un atbildību. 


 
 


 

2015.gadā “Latvijas dzelzceļš” piedalījies starptautiskās izstādēs,
uzņēmēju delegācijās ārvalstīs un starptautiskos
biznesa forumos un konferencēs: 

 


Tāpat “Latvijas dzelzceļš” biznesa kontaktu stiprināšanas nolūkos Rīgā uzņēmis Lielbritānijas, Arābu līgas, Ķīnas u.c. valstu delegācijas. 
2016.gadā “Latvijas dzelzceļš” plāno turpināt sadarbību ar Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļiem bezpapīra tehnoloģiju pilnveidošanai un kvalitatīvākai informācijas nodrošināšanai starptautiskajā kravu pārvadājumu satiksmē. Turpināsies darbs Latvijas un Baltkrievijas dzelzceļa kopējā darba grupā Nolīguma par sadarbību vilcienu kustības organizācijā un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā un Nolīguma par kravu, kravu un pasažieru vilcienu un konteineru nodošanu izstrādei. Plānoti arī vairāki starptautiski pasākumi Latvijā, kuru vidū
 

īpaši uzsverams Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formāta 16+1 valstu vadītāju un transporta ministru samits.

Savukārt jūnijā Rīgā notiks ikgadēja UIC / ILCAD konference par drošību uz dzelzceļa pārbrauktuvēm starptautiskās kampaņas par drošību uz dzelzceļa pārbrauktuvēm ietvaros. 

Arī 2016.gadā “Latvijas dzelzceļš” turpinās piedalīties Latvijas vienotajā stendā starptautiskās izstādēs Krievijā, Azerbaidžānā, Ķīnā, Kazahstānā, Baltkrievijā un Uzbekistānā.