Personāls
“Latvijas dzelzceļa” koncerns ir lielākais darba devējs Latvijā – tajā strādā vairāk nekā 12 000 cilvēku jeb 1,38% no visa valstī strādājošo skaita. Savukārt valdošajā uzņēmumā VAS “Latvijas dzelzceļš” 2015.gadā vidējais darbinieku skaits bija 7017. 
Personāla atlases uzņēmuma CV-online veiktajā aptaujā “TOP darba devējs 2015” uzņēmums kļuvis par trešo iekārojamāko darba devēju Latvijā transporta un loģistikas sektorā.
 

2015.gada "Latvijas dzelzceļa" darbinieku sastāvs un izmaiņas tajā

  
 


Koncerna darbinieku
reģionālā struktūra

 


 
 


Koncerna darbinieku 
struktūra pēc izglītības līmeņa

 “Latvijas dzelzceļa” personāla politika ir balstīta ilgtermiņa pieejā, kur līdzās ikdienas personāla vadības jautājumiem liela loma ir darbinieku izaugsmei un tālākizglītībai, darba efektivitātes paaugstināšanai, plānveidīgas paaudžu nomaiņas nodrošināšanai un mērķtiecīgai sadarbībai ar izglītības nozari jauno speciālistu sagatavošanā. 
 
Lai nodrošinātu jauno darbinieku integrāciju un ikdienas darba sasaisti ar uzņēmuma definētajām vērtībām, regulāri tiek rīkota Jaunā darbinieka diena. Savukārt, lai veicinātu pieredzes pārņemšanu no darbiniekiem, kuri vistuvākajā laikā sasniegs pensijas vecumu, izstrādāts Nolikums par darbinieku pēctecības nodrošināšanu. 


 
Vadības izglītības programmu
Tāpat “Latvijas dzelzceļš” veicina perspektīvāko darbinieku izaugsmi, reizi gadā organizējot intensīvu Vadības izglītības programmu, kuru 2015.gadā absolvējuši 16 darbinieki. 
Personāla darba samaksas un motivācijas politika ir balstīta šādos pamatprincipos:
 

taisnīgums
caurskatāmība
konkurētspēja un atbilstība finanšu iespējām
elastība un dinamiskums
mērķtiecība

 
 

Personāla politikas un līdzšinējā darba rezultātus spilgti ilustrē ikgadējais darbinieku apmierinātības pētījums.

 
 

 


 
 


Novērtējot “Latvijas dzelzceļa” pūles darba vides veidošanā un jo īpaši koplīguma un pat nozares ģenerālvienošanās slēgšanā, kas Latvijā vēl arvien ir liels retums, 2015.gada pavasarī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pasniedza “Latvijas dzelzceļa” vadībai balvu par ilggadēju sadarbību ar arodbiedrību un izcilu ieguldījumu sociālā dialoga attīstībā. 

 
 
Dzelzceļa lepnuma laureātu  sveikšana. 2015. gada 19. jūnijs